Algemene voorwaarden

 - Inschrijving

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier.
Inschrijving is alleen geldig indien het formulier volledig en
juist is ingevuld en tijdig geretourneerd is aan
Stichting Circus Bon Bourgon. 

- Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier is
de aanmelding definitief.
Wij rekenenerop dat uw kind de cursus helemaal afmaakt.
Kan uw kind plotseling toch niet deelnemen aan de cursus,
dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten (tel. kantoor 073 68 940 58 ).
Wij kunnen dan iemand van de wachtlijst plaatsen. 

- Aanvang lessen

Uw kind dient minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen. 

- Kledingadvies

In de zaal is het verboden om buitenschoenen te dragen.
Gymschoenen met zachte zolen zijn toegestaan, maar
(turn)slofjes zijn fijner.
Verder natuurlijk sportkleding waarin je gemakkelijk kan bewegen.
Het is veiliger als uw kind geen sieraden/horloges draagt tijdens de lessen.
Stichting Circus Bon Bourgon, docenten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken van kleding, sieraden en dergelijke.

- Eten en drinken

In principe wordt er niet gegeten of gesnoept tijdens de lessen.

- Verzuim van de leerling

Alleen met dringende redenen en met telefonische afmelding vooraf mogen de lessen verzuimd worden.
Voornamelijk in de laatste periode is het belangrijk dat alle leerlingen steeds aanwezig zijn om de eindpresentatie goed voor te bereiden.

Elke deelnemer die de lessen tijdelijk niet kan volgen door ziekte/blessures of andere omstandigheden, dient dit
zo snel mogelijk door te geven.
In geval van ziekte van de leerling dient u dit voor aanvang van de les op de dag dat uw kind les heeft telefonisch door te geven op nummer 06 57 29 26 06 


- Wijzigingen van persoonlijke gegevens

Het is belangrijk dat u wijzigingen in adres, mail en/of telefoonnummer van uw kind zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de administratie van Stichting Circus Bon Bourgon.

Betalingsreglementen.

– Betaling

Met de schriftelijke of telefonische inschrijving van
uw kind, bent u met Stichting Circus Bon Bourgon een betalingsovereenkomst aangegaan.
Vanaf het moment van plaatsing in een cursusgroep bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

U kunt in termijnen betalen.
Er wordt dan € 5,- administratiekosten gerekend.
Het lesgeld kan worden overgemaakt naar  
NL21 RABO 017.02.79.006
t.n.v. Stg. Circus Bon Bourgon o.v.v. naam leerling 

– Tarieven en kortingen

De cursustarieven staan per cursus vermeld.
Indien ouders/verzorgers meerdere kinderen op het jeugdcircus hebben, hebben zij vanaf het tweede ingeschreven kind recht op 10% korting.

– Tussentijdse opzegging

De eerste les mag als proefles beschouwd worden.
Na de tweede les wordt er bij tussentijdse afmeldingen geen lesgeld teruggestort tenzij er geldige redenen aan ten grondslag liggen.
Bij alle tussentijdse opzeggingen wordt slechts bij uitzondering restitutie verleend.
Restitutie van (een deel van de) deelnemersgelden vindt plaats bij verhuizing van uw kind buiten de gemeente/regio/ en langdurige ziekte van uw kind. 

– Het jeugdcircus behoudt het recht om elk jaar de prijs te wijzigen.

– Uitval cursussen door verhindering docenten

Een cursist heeft geen recht op restitutie van cursusgeld als de cursus door omstandigheden, zoals de ziekte van een docent, een of meer keren uitvalt.
Hieraan is echter een maximum verbonden van 3 uitgevallen lessen gedurende de gehele van het seizoen.
Bij overschrijding hiervan zal het Jeugdcircus zorgen voor een vervangende docent.
Als dat niet mogelijk is, dan wordt bij overschrijding van het maximum aantal uitgevallen lessen naar rato cursusgeld gerestitueerd.